Η ωρα στον κοσμο

Αναζήτηση

Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2014

Οι Επιτροπές για την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών

Όλα τα παρακάτω μού φέρνουν στο μυαλό το τραγούδι "Μάνα μου Ελλάς" 

Δύο Επιστημονικές Επιτροπές συγκρότησε ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Σωτήρης Γκλαβάς, σχετικά με τις Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης.

Η 1η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ειδικότερα η πρώτη Επιστημονικής Επιτροπής εκπόνησης του περιεχομένου των Προγραμμάτων Σπουδών και του επιμορφωτικού υλικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης», αποτελείται από τρεις (3) Ειδικούς Επιστήμονες, που είναι οι εξής: 
1) ο κ. Ματσαγγούρας Ηλίας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος του Δ.Σ.,
2) η κ. Κουλουμπαρίτση Αλεξάνδρα, πρώην Σύμβουλος του Π.Ι. και
3) ο κ. Γιαλούρης Παρασκευάς, Σχολικός Σύμβουλος, μέλος του Δ.Σ.

ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έργο της Επιτροπής είναι η εκπόνηση του επιμορφωτικού υλικού που θα παραδοθεί σε έντυπη και ψηφιακή μορφή και περιλαμβάνει τη δημιουργία προγραμμάτων σπουδών και επιμορφωτικού υλικού καθώς και την αναπαραγωγή του επιμορφωτικού υλικού για τα επιμορφωτικά σεμινάρια. Το περιεχόμενο της επιμόρφωσης θα βασίζεται κυρίως στο θεσμικό πλαίσιο της αξιολόγησης καθώς και τις διαδικασίες και τα μέσα για την εφαρμογή της. Σημειώνεται ότι τα άτομα που ορίζονται στην ανωτέρω Επιτροπή διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στα θέματα που αφορούν το φυσικό αντικείμενο της Πράξης.

Η 2η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Η δεύτερη Επιτροπή που φέρει τον τίτλο « Κεντρική Επιτροπή Επιστημονικού Συντονισμού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης», αποτελείται από τέσσερις (4) Ειδικούς Επιστήμονες, που είναι οι εξής: 
1) η κ. Κασιμάτη Αικατερίνη, Επικ. Καθηγήτρια Αξιολόγησης στην ΑΣΠΑΙΤΕ ως Συντονίστρια,
2) η κ. Μπαμπά Μαρία, Εκπαιδευτικός (ΠΕ 18.20), MSc,
3) ο κ. Λουκέρης Διονύσιος, Δρ. Αξιολόγησης, Σύμβουλος Α΄ του ΥΠΑΙΘ και
4) ο Δρ. Μαντάς Παναγιώτης, Σύμβουλος Α΄ του ΥΠΑΙΘ.
Στην Επιτροπή αυτή θα συμμετέχει και η Επ. Υπεύθυνη της Πράξης.

ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έργο της Επιτροπής είναι η επιστημονική υποστήριξη και συντονισμός όλης της Πράξης. Ειδικότερα, η Επιτροπή αυτή θα έχει την ευθύνη οργάνωσης, υποστήριξης και παρακολούθησης των επιμορφωτικών δράσεων. Επιπλέον, θα έχει και την ευθύνη της σύνταξης προτάσεων σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων της Πράξης, της σύνταξης προδιαγραφών και της παραλαβής των παραδοτέων της Πράξης. Το έργο της Κεντρικής Επιτροπής Συντονισμού θα έχει διάρκεια δεκατρείς (13) μήνες. Σημειώνεται ότι τα άτομα που ορίζονται στην ανωτέρω Επιτροπή διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στα θέματα που αφορούν το φυσικό αντικείμενο της Πράξης.

Προκαταρκτικές Ενέργειες για την Εφαρμογή Συστήματος Αξιολόγησης 
στην Αθμια και Βθμια εκπαίδευση
Ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος τον περασμένο Αύγουστο απηύθυνε Πρόσκληση προς το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» – Κατηγορία Πράξης «Αξιολόγηση στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» – Πράξη: «Προκαταρκτικές Ενέργειες για την Εφαρμογή Συστήματος Αξιολόγησης», προϋπολογισμού 1.490.000,00 ευρώ.

(α) Ειδικός Στόχος
Αποτίμηση της προόδου στην εκπαίδευση, μέσω της εφαρμογής συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας – αξιολόγησης των συντελεστών του εκπαιδευτικού συστήματος Αναμόρφωση των δομών και των διαδικασιών για την ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης του συνόλου του εκπαιδευτικού έργου και των συντελεστών του στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση, με την εισαγωγή ενιαίων ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών αξιολόγησης με γνώμονα την ανθρωποκεντρική διάσταση της
παιδείας, τη γνωστική πρόοδο, και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος.
(β) Περιεχόμενο προτάσεων
Η Πράξη έχει σκοπό να επιμορφωθούν τα στελέχη της εκπαιδευτικής κοινότητας για την εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, το οποίο εισάγεται με το Νόμο 4142 (ΦΕΚ 83 / τεύχος Α / 09-04-2013) «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».
Παράλληλα, στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης για την εφαρμογή του Συστήματος Αξιολόγησης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα γίνουν οι απαραίτητες προκαταρκτικές ενέργειες, έτσι ώστε:
  •  Να αποτυπωθούν και να περιγραφούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την αξιολόγηση και να αναπτυχθεί υποστηρικτικό υλικό.
  •  Να υποστηριχθεί η απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.ΔΕ.).
Δράσεις της Πράξης
Η Πράξη θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις εξής δράσεις:
Δράση 1: Οργάνωση - Διοίκηση και Συντονισμός της Πράξης, Επιστημονική Υποστήριξη
Δράση 2: Επιμόρφωση Στελεχών της Εκπαίδευσης για την Εφαρμογή του Συστήματος Αξιολόγησης
Δράση 3: Μελέτη Εφαρμογής Συστήματος Αξιολόγησης
Δράση 4: Αξιολόγηση της Πράξης
Δράση 5: Δράσεις Δημοσιότητας
Δράση 1: Οργάνωση - Διοίκηση και Συντονισμός της Πράξης, Επιστημονική – Τεχνική Υποστήριξη
Η δράση αυτή περιλαμβάνει όλες τις υποστηρικτικές ενέργειες που απαιτούνται για την οργάνωση και διαχείριση της πράξης, την επιστημονική, τεχνική και διοικητική υποστήριξη της Πράξης.
Δράση 2: Επιμόρφωση Στελεχών της Εκπαίδευσης για την Εφαρμογή του Συστήματος Αξιολόγησης
Περιλαμβάνεται το σύνολο των δράσεων επιμόρφωσης των στελεχών, όπως ενδεικτικά τον καθορισμό του περιεχομένου και των θεματικών ενοτήτων της επιμόρφωσης, την εκπόνηση του αντίστοιχου επιμορφωτικού υλικού και άλλα σχετικά. Το περιεχόμενο της επιμόρφωσης θα βασίζεται κυρίως στο θεσμικό πλαίσιο της αξιολόγησης, καθώς και τις διαδικασίες και τα μέσα για την εφαρμογή της. Το επιμορφωτικό υλικό θα είναι προσαρμοσμένο ανάλογα στις ομάδες
στόχου και μπορεί να διατίθεται σε έντυπη ή/και σε ψηφιακή μορφή.
Τα στελέχη της εκπαίδευσης που αποτελούν τις ομάδες στόχου για τη συγκεκριμένη Πράξη είναι:
  •  Περιφερειακοί Διευθυντές.
  •  Προϊστάμενοι Επιστημονικής Καθοδήγησης Περιφερειών.
  •  Σχολικοί Σύμβουλοι.
  •  Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
  •  Διευθυντές Σχολικών Μονάδων.
Δράση 3: Μελέτη Εφαρμογής Συστήματος Αξιολόγησης
Την ευθύνη για την αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και την εποπτεία των σχετικών διαδικασιών έχει η ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.), η οποία συστήθηκε με το Ν.4142/2013 (ΦΕΚ 83 / τεύχος Α / 09-04-2013).
Αντικείμενο της παρούσας δράσης είναι η εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής του πλαισίου αξιολόγησης, ώστε να υποστηριχτεί η λειτουργία της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και να μπορεί να προκύπτουν άμεσα και αξιοποιήσιμα συμπεράσματα για την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος. Πορίσματα από τη συγκεκριμένη μελέτη κυρίως όσον αφορά τις διαδικασίες, τους μηχανισμούς και τα εργαλεία για την καταγραφή, συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων, θα αξιοποιούνται για την επιμόρφωση των στελεχών της εκπαίδευσης που θα κληθούν να εφαρμόσουν το σύστημα αξιολόγησης.
Δράση 4: Αξιολόγηση της Πράξης.
Στην πρόταση που θα υποβληθεί, υποχρεωτικά θα περιλαμβάνεται διακριτή δράση με αντικείμενο την Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης. Η Δράση έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση των βασικών παραμέτρων και των διαδικασιών υλοποίησης της Πράξης και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων με βάση τον αρχικό σχεδιασμό και τους στόχους που έχουν τεθεί. Η αποτίμηση θα γίνει βάσει ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών που θα αξιολογηθούν με αντίστοιχους δείκτες.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2015.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται στα 1.490.000,00 €

Πηγή: http://www.esos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε